Morfológiai kódok

Szófajcímkék

Adj melléknév
Adj:col színnév
Adj:nat nép/nyelvnév
Adj:Pro melléknévi névmás
Adv határozószó
Adv:(Abl .. Poss .. Sup) Abl .. birtokos .. Sup stb. vonzatú határozószó (névutó), pl. -tÓl fogva, ... számára, -n kívül
Adv:Pro határozószói névmás
C kötőszó
Det determináns
Det:Pro névmási determináns, pl. azt a kutyát szerkezetben ragozva is
Int/Utt indulatszó/mondatszó
N főnév
N:mat anyagnév
N:Pro névszói csoport kategóriájú névmás
N:P tulajdonnév
N:Pro:(PP) névutó előtt álló mutató névmás (pl. a mellett)
PP névutó
Prep elöljárószó (pl. mint képviselő)
Q kvantor/számnév
Roman római szám
V ige
VPfx igekötő
...:Pro:Rel vonatkozó névmás
...:Pro:Int kérdő névmás

Igei kódok

Abil -hAtÓ
Cond feltételes mód
Def definit (határozott tárgyas) alak
Def? kérdéses definitségű alak (láta~látá, láttam)
Fact faktitív (műveltető) -At/-tAt
Fut jövő idő (-And)
Inf infinitivus
Ipf elbeszélő múlt (-A)
Mod modális (-hAt)
Obj2 második személyű tárgy (-lAk)
P1 többes szám első személy
P2 többes szám második személy
P3 többes szám harmadik személy
Past múlt idő
S1 egyes szám első személy
S2 egyes szám második személy
S3 egyes szám harmadik személy
Subj kötőmód/felszólító mód
PartAdv határozói igenév (-vA)
PartAdv=AttA határozói igenév (-AttA), pl. fekette
PartAdv=vÁn befejezett határozói igenév (-vÁn)
PartAdv=vÁst határozói igenév (-vÁst) pl. sietvést
_PartAdv=ttOn határozói igenév (-ttOn) pl. ttön nőtt
PartFut “beálló” melléknév igenév (-AndÓ)
PartPrf befejezett melléknév igenév (-tt)
PartPrs folyamatos melléknév igenév (-Ó)
Pass passzív (szenvedő) (-Atik, -tAtik)
_Nact=tA (alanyegyeztetett) nomen actionis (-tA), e.g. estemben
VPfx.V... (egybeírt) igekötős igealak

Névszói kódok

Abl ablativus (-tÓl)
Acc accusativus (-Vt)
Ade adessivus (-nÁl)
All allativus (-tŐl)
APos anaforikus birtokjel (-é)
Cau causalis (-ért)
Cmp középfok (felsőfokban is része az annotációnak, a -bb végződés jele)
Dat dativus (-nAk)
Dat_gen dativus (-nAk), birtokos szerkezetekben
Datum -AdikA
Del delativus (-rÓl)
Ela elativus (-bÓl)
Ess essivus (-Ul)
Essmod essivus modalis (-An, -Ul stb.)
Essmod= essivus modalis -t pl. bizonyost
Essnum essivus modalis (-An) számneveknél
Fac transzlativus/faktivus (-vÁ)
Fam familiaris többes szám (-ék)
For formalis (-ként)
Ill illativus (-bA)
Ine inessivus (-bAn)
Ins instrumentalis (-vAl)
For=kepp, For=keppen formalis (-képp(en))
Mul multiplikatív (-szOr)
Nom_gen nominatívusz birtokos szerkezetekben
Ord sorszámnévképző (-Odik)
Ord=Vd sorszámnévképző -Od változata
P1–3 többes szám 1–3. személy (személyes névmások és ragozott/névutós alakjaik száma/személye)
Pl többes szám (többes számú birtok is)
Pl? kérdéses többes számú birtok (i-s birtokos alakok)
=i az i-ző birotokos alakokban (pl. lányit PxP3.Pl=i, fejivel PxS3=i)
PxP1–3 többes szám 1–3. személyű birtokos
PxS1–3 egyes szám 1–3. személyű birtokos
S1–3 egyes szám 1–3. személy (személyes névmások és ragozott/névutós alakjaik száma/személye, ill. a visszható névmáséi)
Soc sociativus (-stUl)
Sub sublativus (-rA)
Sup superessivus (-On)
Supl felsőfok (a leg- jele)
Tem temporalis (-kor)
Tem=koron temporalis, a -koron változat
Ter terminativus (-ig)
Ter=iglAn terminativus, az -iglAn változat
Tmp_ante temp. anterior, 20 esztendeje, 3 napja stb.
Tmp_inl spec. időhatározói alakok: este, reggel, éjjel, ősszel, másnap stb.
_Adj_Loc -beli

Partikula

QPtl kérdőpartikula (-e)